tag:

گزارش تصویری ازبازدیدسرپرست کانون های فرهنگی هنری مساجدومعاون شرکت آب منطقه ای استان از نمایشگاه مدافعین وطن وحرم درباغک شمالی

روابط عمومی استان:گزارش تصویری ازبازدید سرپرست کانون های فرهنگی هنری مساجد ومعاون شرکت آب منطقه ای استان ازنمایشگاه مدافعین وطن وحرم درباغک شمالی.


 

اضافه کردن نظر

آخرین اخبار